Иновации и конкурентоспособност

17.02.2016 г.


ТРАКТОР ООД на 09.02.2016г. подписа договор BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в Трактор ООД“. Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация на:
CNC струг – 1 бр.,
фрезова машина – 1 бр.,
абкант преса – 1 бр.,
линия за прахово боядисване – 1 бр.,
трикоординатна измервателна машина – 1бр.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 945 096.18лв., от които 567 057.70лв. безвъзмездна финансова помощ (481 999.04лв. европейско и 85 058.66лв. национално съфинансиране) и 378 038.48лв. собствено съфинансиране. Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на Трактор ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване. Специфични цели на проекта:
 • Увеличаване на обемите на производство на компанията;
 • Повишаване на ефективността на производствения процес на дружеството;
 • Повишаване качеството на произвежданите от дружеството продукти;
 • Намаляване на себестойността на продукцията;
 • Засилване на експортния потенциал на дружеството;

Резултати:
 1. Повишаване на цялостния производствен капацитет в предприятието с над 30%;
 2. Повишаване на капацитета за извършване на операции по струговане с 30%;
 3. Увеличаване на производствения капацитет за огъване на детайли с над 50%;
 4. Повишаване на капацитета в инструментален участък с 25%;
 5. Повишаване на производствения капацитет при процесите, свързани с измервателните процеси в предприятието;
 6. Скъсяване на необходимото време за обработка на детайла с новия струг ¬ с до 10%;
 7. Съкращаване на времето за настройка на фрезовата машина с 15%;
 8. Понижаване себестойността на произвежданите детайли със струга с над 10%;
 9. Понижаване себестойността на произвежданите детайли с абкант пресата с между 8% и 10%;
 10. Отпадане на необходимостта от използването на хидравлични преси за допълнителна обработка на детайла;
 11. Намаляване на разхода на енергия за производство на детайли с новия струг с 43%;
 12. Постигане на 5% икономии на материал след въвеждане в експлоатация на новата фрезова машина;
 13. Намаляване на технологичния отпадък от грешна изработка на обработваните с абкант пресата детайли до незначителни стойности – 1%;
 14. Осигуряване на пространствено огъване, едновременно в три равнини;
 15. Постигане на точността на обработка от настоящите отклонения + 0.10мм на + 0.02мм на обработваните с новия CNC струг детайли;
 16. Липсата на възможност от допускане на грешки при струговането;
 17. Намаляване на грешките при стругованите детайли на под 3%;
 18. Намаляване на предвидените за депониране метални отпадъци с 12,24 тона от 72 т. преди изпълнение на проекта до 66,96 т. след изпълнение на проекта и при увеличени производствени обеми, в резултат от въвеждането в експлоатация на новите металообработващи машини;
 19. Намаляване на предвидените за депониране метални отпадъци на единица продукция от 1,21 кг. (опори и държачи) през 2015 г. до 0,82 кг. отпадък след изпълнение на проекта;
 20. Намаляване на използваните хидравлични масла с 40 л.;
 21. Намаляване на използваните охлаждащи течности с 30 л.;
 22. Намалено потребление на ел. енергия, в резултат от въвеждането в експлоатация на новия струг с 11.2kW/h или 43%;
 23. Намалено потребление на ел. енергия с 20.3 kW или 72%, в резултат от въвеждане в експлоатация на новата фрезова машина;
 24. Намаляване на инсталираната мощност с 19% от 32 kW на 26 kW, в резултат от въвеждането в експлоатация на новата абкант преса;
 25. Икономия на течна боя с 40 кг. от настоящите 100 кг./год. до 60 кг./год. 26. Намаляване разходването на материали и консумативи в производствения процес на дружеството.

Още новини