На 15.11.2017 г." Трактор" ООД подписа договор BG16RFOP002-3.001-0034-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в "Трактор" ООД‛.

22.11.2017 г.


Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фибролазерна машина 1 бр., която ще замени използваните в момента общо осем силно амортизирани и неенергийноефективни машини, които се използват за разкрой на основната производствена суровина конструкционна стомана. Фибролазерната машина ще позволи рециклиране на бракувана продукция и използване на рециклирана суровина - рециклирана стомана. Проектът включва и въвеждане и сертифициране на компанията съгласно стандарт ISO 50001. Очаква се въвеждането на този стандарт да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Инвестицията е структурирана на база на извършен енергиен одит, който показва, че в резултат на въвеждането й в производствения процес ще бъдат постигнати енергийни спестявания за предприятието ПЕС=24.14%, спестявания от препоръчаната фибролазерна машина по отношение на общото енергийно потребление ESR=95.65% и спестявания на емисии СО2 в размер на 164.35 тона/годишно. Общата сума на инвестицията е 1 133 227,84 лв., от които 685 786,70 лв. безвъзмездна финансова помощ (60,52%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност‛ 2014-2020 г. (582 918.69 лв. европейско и 102 868.01 лв. национално съфинансиране) и 447 441,14 лв. собствено съфинансиране. Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на "Трактор" ООД чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново енергоспестяващо оборудване, допринасящо за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и устойчив растеж, и намаляване на негативното въздействие от производството върху околната среда. Специфични цели на проекта:
 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на компанията чрез изпълнение на препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност;
 • Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;
 • Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
 • Намаляване на производствените разходи на дружеството и респективно на себестойността на продукцията;
 • Разширяване на производствения капацитет. Резултати:
 • Доставена и въведена в експлоатация нова фибролазерна машина – 1 брой;
 • Изпълнена мярка 1 от енергийния одит;
 • Повишена производителност;
 • Повишаване на автоматизацията на процеса рязане;
 • Повишаване качеството на продукцията.
 • Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан приемо-предавателен протокол;
 • Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Изготвен доклад за енергиен одит по образец;

Още новини