Политика по управление на качеството

14.05.2018 г.


Политика по управление на качеството Ръководството на „ТРАКТОР‛ ООД, в лицето на Управителя, официално декларира Политиката по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата. Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клиентите при извършване на основната дейност на фирмата – ремонт на машини за селското и горското стопанство; производство на детайли и машинни възли за тях. Като доказателство за нашия професионализъм, както и за поддържане на висока репутация пред нашите клиенти, ние гарантираме следното: - системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност да удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите; - периодично оценяване на външните и вътрешните рискове за организацията и предприемане на мерки за тяхното минимизиране; - системно обучение на служителите и осигуряване на възможности за развитие; - спазване на приложимите национални нормативни документи и международни спецификации и стандарти включително ISO 9001:2015. Качеството на нашата дейност е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации. Ние, „ТРАКТОР‛ ООД, се задължаваме - Да поддържаме Системата за управление в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015; - Да осигуряваме необходимите средства и ресурси за прилагане на политиката и за постигане на набелязаните цели по качествотo; - Да извършваме лично периодични прегледи на Системата за управление за да бъде оценена нейната адекватността и ефикасността; - Да мотивираме персонала да бъде съпричастен към постигането на целите; Ние гарантираме, че в рамките на обхвата на Системата за управление, Политиката: - Е подходяща за предмета на дейност; - Включва ангажимент за съответствие с приложимите национални нормативни документи, международни спецификации и стандарти по отношение на качеството; - дава рамка за определяне и преглед на общите и конкретни цели по качеството; - Е внедрена и поддържана; - Е сведена до знанието на персонала, работещ за или от името на „ТРАКТОР‛ ООД; - Е на разположение на заинтересованите страни.

Още новини