Подкрепа за преодоляване последствията от COVID

05.02.2021 г.


 

ТРАКТОР ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0037-C01 от 03.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите за суровини, материали, горива, външни услуги и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 114 765.49 лв., от които 97 550.67 лв. европейско и 17 214.82 лв. национално съфинансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Още новини